15 februari 2021

CIRCLES OF LEADERSHIP

Dit Outward Bound programma wordt georganiseerd volgens de COVID19 preventiemaatregelen geformuleerd in de bijlage van het Outward Bound Veiligheidsplan. Meer info ivm deze maatregelen: 

OBB Preventiemaatregelen COVID19


It's easy to miss something you're not looking for...

Transforming the way you lead by transforming your relationships

De ongrijpbare kant van leiding geven

Het is vast herkenbaar: je hebt als leidinggevende een plan van aanpak uitgewerkt om een probleem op te lossen of een verandering door te voeren. Of je hebt een agenda opgesteld voor een belangrijke vergadering waarin je hoopt tot een gedragen beslissing te komen. Je hebt ‘je werk’ gedaan, bent volop bereid om samen te werken en toch blijkt dat soms niet voldoende om het verhoopte resultaat te bereiken. Het proces stokt, bijvoorbeeld door veronderstellingen of achterliggende beweegredenen die niet tijdig gecommuniceerd  werden,  door spanningen binnen het team omwille van een sluimerend conflict of gewoon door te weinig afstemming met andere betrokken binnen de organisatie!

Samenwerking en overleg in teams wordt bepaald door zowel de interne dynamiek (tussen leidinggevende en de teamleden & tussen teamleden onderling) als de externe dynamiek (interactie met andere leidinggevenden, teams en klanten).  En precies die complexe relationele dynamiek blijkt voor een leidinggevende vaak ongrijpbaar te zijn.


Het constructieve verschil

Circles of Leadership is een opleiding in de relationele en dynamische aspecten van het leiding geven aan teams vanuit een organisatieperspectief. Vertrekpunt is de vaststelling dat samenwerking en overleg in teams versnelt en efficiënter wordt wanneer taakgericht functioneren (wat doen we?) en procesgericht functioneren (hoe doen we het?) sterker op elkaar afgestemd worden. Je kan deze afstemming vergelijken met de vlucht van vogels die grotere afstanden afleggen door in een specifiek V-patroon samen te werken. Op elk moment van de vlucht houden de vogels de formatie intact door in de slipstream van de vorige vogel te blijven en te vermijden dat er gaten vallen. Ook teamleden vergroten hun vermogen om efficiënt samen te werken en te overleggen in de mate waarin ze ‘dicht’ bij elkaar blijven en vermijden dat er ‘gaten’ vallen. En dat zowel binnen het eigen team als binnen de grotere organisatie.

Je kan als leidinggevende bewust sturing geven aan deze dynamisch afstemming van taak en proces door in te zetten op de ontwikkeling van open, betrouwbare en collaboratieve relaties. Dit is mogelijk door aandacht te hebben voor de manier waarop jij en je  teamleden o.a. luisteren naar elkaar tijdens overlegmomenten, feedback geven en ontvangen die er toe doet, zoeken naar dat wat gezamenlijk motiveert, verschil in opvattingen delen en spanningen/conflicten uitpraten, samen om kunnen gaan met het onzekere en het veranderlijke binnen een organisatie … Uit ervaring weten we bij Outward Bound dat je daartoe als leidinggevende eerst  onbevangen moet leren kijken naar jezelf en naar jouw relaties met zowel je medewerkers als met externe belanghebbenden (andere leidinggevende binnen de organisatie, partners,  klanten…). Die relaties worden gekleurd door ieders persoonlijkheid, met zijn/haar intenties, veronderstellingen, gevoeligheden, waarden & blinde vlekken die soms bewust, maar vaak onbewust meespelen.  Door voeling te krijgen met wat er effectief speelt ‘op de achtergrond’, kom je als leidinggevende op het spoor wat nodig is om ‘op de voorgrond’ vooruit te komen en afstemming tussen taak en proces mogelijk te maken. Dit betekent vaak het constructieve verschil tussen ineffectief, soms zelfs conflictueus functioneren en performante samenwerking en overleg. 


Transforming the way you lead by transforming your relationships 

Outward Bound België bundelt in deze opleiding 40 jaar expertise in het procesmatig werken met leidinggevenden en teams. Verwacht geen kant-en-klaar stappenplan om dynamieken te managen en in een handomdraai problemen op te lossen, wel een transformerend perspectief waardoor je anders zal beginnen kijken naar jezelf, je team en je organisatie. Om deze persoonlijke transformatie effectief mogelijk te maken, maken we gebruik van ervaringsgerichte begeleidingsmethodieken voor deep learning (ervaringsleren, Adventure Therapy, Theorie U en Waarderend Onderzoek) en recente theoretische kaders omtrent leiderschap en teaming (o.a. Schein, Scharmer, Barret, Edmondson & Galunic). Bij Outward Bound vertrekken we altijd van hoe jij als persoon én leidinggevende in elkaar steekt (in denken, voelen & handelen) waardoor  

→ jouw leiderschap zal verpersoonlijken en authentieker worden

→ je zal groeien in leiderschapsvaardigheden om richting te geven aan medewerkers en teams in alle mogelijke situaties  (bv. feedback krijgen & geven die er toe doet, inspelen op motivatie, omgaan met spanning en conflict)

→ je het taak- en procesgerichte functioneren van je medewerkers en team beter op elkaar zal kunnen afstemmen met kleine adaptive moves (Schein)

→ je sterkere relaties zal smeden binnen je team en een sterke integratieve brugfunctie (Galunic) binnen je organisatie als systemisch netwerk zal opnemenVoor wie

Voor leidinggevenden uit profit, non-profit & not-for-profit die

 • hun leiderschap een nieuwe impuls willen geven, d.i. hun vaardigheden, kennis en zelfinzicht willen aanscherpen om samen te werken met mensen en om de flow van teaming mogelijk te maken binnen hun team en/of organisatie.
 • een teamwerking of project (zullen) aansturen binnen de organisatie waarbij continue verbeteringen van de bestaande manier van werken, problem-solving van complexe vraagstukken en/of innovatie  cruciaal is. De complexiteit van dergelijke werkingen en projecten vereisen een open communicatie, een afstemming van expertise uit verschillende perspectieven,  het constructief kunnen omgaan met spanning en conflict & een grote  mate van onderlinge afhankelijk en vertrouwen .

We verwachten dat deelnemers

 • al minstens enkele jaren aan het hoofd staan van een (kleiner of groter) team
 • naar zichzelf willen kijken
 • binnen de organisatie opgevolgd worden (indien de opleiding in functie van een project gevolgd wordt – afstemming met HR/hoger leidinggevende is cruciaal)


Opbouw van de cursus

De opleiding wordt opgebouwd als een zich steeds verder verdiepende verkenning van de dynamische en relationele aspecten van leidinggeven. De focus ligt daarbij op drie onderling gerelateerde velden: ik, team, organisatie.

TEAM DYNAMICS (5 dagen)

“Teaming is a verb. It is a dynamic activity […], largely determined by the mindset and practices of teamwork, not by the design and structures of effective teams. Teaming is teamwork on the fly. [It supports groups] to be successful: groups must access knowledge, develop a shared understanding of how best to apply it, and act in a coordinated manner that is reflective of new insights. This means work in groups frequently requires individual and collective learning.”

Amy Edmondson in Teaming

De opleiding start met een vijfdaagse waarin de deelnemers actieve en uitdagende samenwerkingsopdrachten (zowel in- als outdoor) voorgeschoteld krijgen. Ze krijgen daarbij de overkoepelende doelstelling mee om zich (zo veel mogelijk) te ontwikkelen tot een high performing team. Welk leiderschap is daarvoor nodig? Welke interventies ondersteunen al dan niet die ontwikkeling? Vanuit welke intentie en met welke aandacht wordt die interventie gemaakt? Wanneer focus je op de taak, wanneer op de mensen? Welke onderlinge relaties vraagt dat van de teamleden? En op welke manier heeft dat impact op de kwaliteit van dialoog en overleg binnen het team? Hoe kan je als leidinggevende de condities voor die ontwikkeling scheppen?

De focus van de vijfdaagse ligt op het ‘mee maken’ van de teamdynamiek, het leiding geven aan het taak- en procesgericht functioneren van het team en op het ontwikkelen van authentieke relaties tussen de deelnemers. Vanuit een groepsdynamisch perspectief zal er expliciet aandacht zijn voor volgende aspecten: modereren van brainstorm, geven en krijgen van feedback, effectieve besluitvorming, omgaan met kritische momenten en conflict, verpersoonlijken van de relaties & de groepsdynamische ontwikkeling van teams.

Belangrijkste begeleidingsmethodiek: ervaringsleren in outdoor context voor teamontwikkeling


PERSONAL DYNAMICS (4 dagen)

“We know a great deal about what leaders do and how they do it. But we know very little about the inner place, the source from which they operate. Successful leadership depends on the quality of attention and intention that the leader brings to any situation. Two leaders in the same circumstances doing the same thing can bring about completely different outcomes, depending on the inner place from which each operates.”

Otto Scharmer in The Blind Spot of Leadership

Je leiderschapsstijl wordt in grote mate gevormd door wie je bent. Het bepaalt bewust, vaak ook onbewust de intentie van waaruit en de aandacht waarmee je als leidinggevende in interactie gaat met je medewerkers. In deze module die over 2 tweedaagses verspreid wordt, focussen we daarom op wat Scharmer de inner place noemt. Vertrekpunt zijn de persoonlijke gevoelig- en eigenaardigheden van de deelnemers, mogelijks ook blinde vlekken en blokkades die tijdens de vijfdaagse zichtbaar zijn geworden.  Deze worden verder verkend aan de hand van avontuurlijke en andere therapeutische activiteiten (bvb edge-werk op het touwenparcours, solo-retreat in de natuur, verhaal van mijn leven, owning your shadow, …).

De focus van deze modules ligt expliciet op persoonlijke groei. In de marge verkennen we ook de mogelijkheid om als leidinggevende in bepaalde situaties persoonlijke kwetsbaarheid, (inter)afhankelijkheid en niet-weten toe te laten in de relatie met je medewerkers en hoe dit de ontwikkeling van meer persoonlijke en open relaties binnen het team ondersteunt.

Belangrijkste begeleidingsmethodiek: Adventure Therapy voor persoonlijke ontwikkeling


LEADERSHIP DYNAMICS (6 dagen)

“We need to see how leadership is a relational activity, both shaped by and shaping cultures [of teams and organizations]. We therefore need a model of leadership that is more personal and cooperative, that changes relationships both inside organizations and between organization members and their customers, clients and patients.”

    Edgar and Peter Schein in Humble Leadership

De derde module die over 3 tweedaagses loopt, behandelt drie topics. Deelnemers krijgen ten eerste een algemene toelichting omtrent de proceslogica van leidinggeven, inclusief de relationele dynamiek van leiding geven (‘leiding geven’ veronderstelt altijd ook ‘geleid worden’ met wederzijdse verwachtingen), het onderscheid tussen formeel en informeel leiderschap (leiden vanuit een rol versus leiden vanuit het gedrag) en het belang om in te gaan op leidinggevende impulsen vanuit medewerkers (leiderschap als een collectief gebeuren). Binnen het tweede topic wordt leiderschap vanuit een organisatiestandpunt bekeken. Het functioneren van team wordt niet alleen bepaald door de interne dynamiek, maar evenzeer door de dynamiek tussen teams binnen de een organisatie zowel als de onderlinge relatie tussen de verschillende leidinggevende. Vanuit een stakeholdersanalyse verkennen we deze dynamieken en relaties op basis van specifieke dialogische opdrachten met de bedoeling om veronderstellingen uit te klaren & wederzijdse verwachtingen aan te scherpen. Dit zal leiden tot kleine ‘adaptieve verschuivingen’ (Schein) voor het verbeteren van het teamfunctioneren. De deelnemers gaan binnen deze module ten derde uitgebreid aan de slag met real life cases:  aan de hand van verschillende intervisie- en opstellingsmethodieken wordt uitgeklaard welke interventie of methodiek de samenwerking en overleg in hun team of organisatie effectief vooruit kan helpen.

Belangrijkste procesbegeleidingsmethodiek: Theorie U & Appreciative Inquiry voor organisatieontwikkeling

Op de laatste dag blikken deelnemers zowel terug als vooruit op de ontwikkeling van hun leiderschap. Ze ronden af met een mission statement, gericht aan hun team en organisatie.Kostprijs

Voor bedrijfswereld: 4.950 euro (excl accommodatiekosten)

Voor not-profit organisaties: 2.950 euro (excl accommodatiekosten)


Accommodatiekosten:

€ 1.100 voor het volledige traject.

Inclusief 

 • verblijf in het nieuwe Outward Bound Center te Anhée 
 • voeding all-in, in zelfkookormule (excl. alcoholische- en frisdranken)


Data

Concreet bestaat de opleiding uit 15 dagen in leergroep, 2 individuele coachingsmomenten en tussentijdse opdrachten voor thuis & werkvloer.

 • Team Dynamics dag 1-5: 17-21 september 2021 
 • Leadership dynamics dag 1-2: 21-22 oktober 2021 
 • Personal dynamics dag 1-2: 29-30 november 2021 
 • Personal dynamics dag 3-4: 6-7 januari 2022 
 • Leadership dynamics dag 3-4: 21-22 februari 2022 
 • Leadership dynamics dag 5-6: 21-22 april 2022 


Locatie

Het nieuwe Outward Bound Center te Anhée (rue de la Molignée 104, 5537 Anhée) 


“Organizations around the world are struggling with the increasing rate of change, the degree of global interconnectedness, multicuIturalism, and the pace of technological advances. Climate change is accelerating. Product specialization is accelerating. Cultural diversification is accelerating. It is becoming obvious that keeping pace in this world will require teamwork and collaboration of all sorts based on the higher level of trust and openness created by more personalized relationships. Teams will require other teams to share what works and what they know. […] (We need) leadership (that) will create and reflect the relationships that can respond to this accelerating rate of systemic change and will empower workgroups [and teams] to build and maintain critical adaptive capacity to capitalize on accelerating change ”

Edgar & Peter Schein in Humble LeadershipInteresse?

klik hier om in te schrijven

of contacteer ons via info@outwardbound.be of tel 016 23 51 72


Meer items CIRCLES OF LEADERSHIP

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x