SPECIALISATIEJAAR ADVENTURE THERAPY

PSYCHOTHERAPIE EN COUNSELING IN OUTDOOR EN ADVENTURE SETTINGS

Focus on Emotion en Outward Bound België  organiseren gezamenlijk deze opleiding


WAT EN HOE


Dit specialisatiejaar richt zich doelbewust op het inzetten en vormgeven van avontuurlijke activiteiten in de natuur als werkmiddel binnen de hulpverlening of in intensieve persoonlijke trajecten, dit zowel voor individuele begeleidingen als voor groepstrajecten zoals therapiegroepen en families.
In die zin richten we ons tot psychotherapeuten, counselors, coaches of mensen die door hun ervaring in dit werkveld als evenwaardig beschouwd kunnen worden.
Het is dus geen technische ‘skills’ opleiding en ook geen basisopleiding in hulpverlenende vaardigheden. Ze richt zich wel specifiek op het therapeutisch potentieel dat in dit raakvlak aanwezig is. Er wordt op een actieve manier geëxploreerd hoe dit aangewend, verdiept en verrijkt kan worden en wat hiervoor methodologisch en op het vlak van interventies nodig is.

Het opleidingsjaar begint met een vijfdaagse ervaringsgerichte onderdompeling in de materie. Hier kan je vanuit de cliëntpositie een aantal verschillende werkvormen aan de lijve ondervinden. Tegelijkertijd worden er de nodige bouwstenen en referentiekaders beschikbaar gesteld voor de driedaagse modules die daarna volgen.
De laatste dag van deze vijfdaagse worden de verschillende leervragen opgelijst en uitgewerkt. Op basis daarvan gaan we samen een deel van het verdere opleidingstraject invullen.

De vier daaropvolgende residentiële driedaagse modules zijn telkens uit dezelfde onderdelen opgebouwd.
Er komt telkens een specifiek thema aan bod met een theoretisch luik, er zijn werkblokken met oefenmomenten en begeleide intervisie in subgroepen.

De opleiding wordt afgesloten met een einddag. Tijdens deze dag is er voor elke deelnemer een ‘toonmoment’ voorzien, waarop die, op geheel eigen wijze, haar of zijn persoonlijk leertraject kan vormgeven en met de anderen kan delen.


Het theoretisch luik is een samenspel van input van de opleiders, aanbevolen literatuur en een inbreng van deelnemers. Hiervoor zullen we aan het begin van de opleiding een grote hoeveelheid bronmaterialen aanbieden.
Tijdens de oefenblokken krijgen deelnemers de kans met een specifieke oefening of aanpak of thematiek te experimenteren. Er zal ook gewerkt worden met ‘scenario’s’, waar diverse begeleidersinterventies zullen worden uitgeprobeerd en ingeoefend.
De eigen ervaring is hier mooi leermateriaal.
De begeleide intervisie gaat uit van een grote mate van eigen leerverantwoordelijkheid van de deelnemers. Zij brengen eigen ‘cases’ uit hun werkveld in, waarbij de groepsgenoten in deze subgroep het betrokken en bevragend reflectiescherm zijn. De intervisors begeleiden dit leerproces. Soms zullen de cases ook interactioneel worden uitgespeeld en alternatieve interventies uitgeprobeerd.

De specifieke thema’s gaan onder andere over:

  • Outdoor en Adventure Therapy: situering, afbakening en eigenheid
  • context en ontheming
  • basiscondities en randvoorwaarden
  • metaforen, rituelen, projecties en symboliseringen
  • het ‘lijfelijke’ werken in Adventure Therapy


DE THEMA’S NADER TOEGELICHT:


OUTDOOR EN ADVENTURE THERAPY: SITUERING, AFBAKENING EN EIGENHEID

Hoe situeren Adventure en Outdoor Therapy zich binnen enerzijds het ruimere experiëntiële leren en anderzijds de verschillende psychotherapeutische stromingen? Wat verstaan we onder deze term in een internationale context en welke verschijningsvormen heeft het in Vlaanderen en Nederland gekregen?
Binnen dit thema tekenen we ook de ‘landkaart’ van Adventure Therapy uit:  wat zijn de bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden, waar vinden we resultaten van onderzoek, welke literatuur is er voorhanden, waar liggen de grensgebieden, wat zien we als de specifieke eigenheid?

CONTEXT EN ONTHEMING

Levensvragen en persoonlijke worstelingen zijn niet los te zien van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen.
Tegelijkertijd zorgt elke verandering in de levenscyclus van de mens voor beweging, hoe klein ook.
Context is de totale omgeving waarin iets betekenis krijgt.
Soms is het contact met familie gebroken, vastgelopen, uitzichtloos, vertroebeld of extreem kwetsbaar, zijn alle kansen verspeeld en is er rust en afstand nodig. De relatie kan verbroken of opgegeven zijn, men kan thuisloos, zonder eigen huis of eigen plek zijn. Deze last kan, op soms te lichte schouders erg zwaar wegen. Het kan ook waardevol zijn om voor een tijd te breken met de vertrouwde omgeving, afstand te nemen van het eigen verleden om opnieuw greep te krijgen op het eigen leven en toekomst.

We onderzoeken samen hoe wij met Adventure en Outdoor Therapy deze twee polen kunnen aanwenden om herstellend en ook preventief mensen te doen groeien als individu, als gezin en als gemeenschap.

BASISCONDITIES EN RANDVOORWAARDEN VAN OUTDOOR EN ADVENTURE THERAPY

Adventure therapy is een werkvorm die specifieke kennis en vaardigheden vraagt, zowel van de begeleider (en zijn/haar omkadering) als van de cliënt. Andere dan bij therapie of counseling in een gespreksruimte.
Tijdens de uitdieping van deze thema’s staan we stil bij de vereiste (ook niet-therapeutische) vaardigheden van de begeleider. Adventure therapy brengt immers risico’s met zich mee, zowel fysiek als mentaal en emotioneel. We onderzoeken de  basiscondities waaraan zowel bij de therapeut als bij de cliënt moet voldaan zijn, en bij de randvoorwaarden die in acht genomen moeten worden om tot een veilige Adventure Therapy sessie te komen.
Verschillende doelgroepen vragen dan weer specifieke aandachtspunten.  We willen aan de hand van de doelgroepen waarmee gewerkt wordt binnen de opleidingsgroep stilstaan bij deze specifieke noden.

METAFOREN, RITUELEN, PROJECTIES EN SYMBOLISERINGEN

Veel uitdrukkingen en spreekwoorden vinden hun oorsprong in het actief en lijfelijk bezig zijn, al dan niet in de natuur. Hierdoor zijn ze een ideaal uitgangspunt voor het co-creëren van sterke en hulpbiedende metaforen en rituelen en kunnen ze de integratie van de opgedane leerervaringen vergemakkelijken. Tijdens de opleiding bieden we verschillende kaders en methodes aan om deze krachtige werkinstrumenten bij verschillende doelgroepen in te zetten.
De natuur is tegelijk ook een dankbaar projectiescherm voor datgene wat we bij aanvang nog niet kunnen accepteren als bij-onszelf-horend en buiten onszelf willen plaatsen.
We exploreren manieren om hier met onze cliënten mee aan de slag te gaan, deze projecties voor hen zichtbaar te maken en het zich opnieuw toeëigenen te faciliteren.

HET LIJFLIJKE WERKEN

Adveture Therapy is een actieve werkvorm waarbij we met cliënten vaak fysiek aan de slag gaan. We gaan op tocht, klimmen, kanoën, … We gaan met heel ons ‘zijn’ in de actie: met lichaam én geest. Dit kan niet anders dan ook lichamelijke gewaarwordingen oproepen. Deze lijfelijke ervaringen zijn enorm krachtig en kunnen niet ontkend worden. Hoe kunnen we dit lichamelijk voelen hanteren om tot een therapeutisch proces te komen?
Vaak krijgen we te maken met cliënten die een moeilijke omgang met hun lichaam hebben. Adventure Therapy kan hierbij een zeer krachtig, maar niet risico-vrij werkinstrument zijn.


PRAKTISCH


Voor wie: psychotherapeuten, coaches, counselors, of door ervaring gelijkgestelden die zich willen specialiseren op het raakvlak van therapie en avontuur
Datum: deze opleiding start op 4 november 2020
Aantal opleidingsdagen: er zijn in totaal 18 opleidingsdagen: 4 driedaagsen, 1 vijfdaagse en 1 afsluitdag

PROGRAMMA 2020-2021

5-daagse: 4 november – 8 november 2020
3-daagses: 17-19 december 2020; 1-3 februari 2020; 15-17 maart 2021; 26-28 april 2021
Afsluitdag: 4 juni 2021

LOCATIE

Outward Bound Center in kasteel Varoy te Anhée

PRIJS

inschrijvingsgeld 3000 euro exclusief accommodatiekosten.
Wie deelneemt vanuit een bedrijfscontext betaalt 4500 euro inschrijvingsgeld exclusief accommodatiekosten.
Voor deze opleiding kan de KMO-portefeuille gebruikt worden (enkel voor het inschrijvingsgeld, niet voor de accommodatiekosten).

De accommodatiekosten bedragen:

  • 455 euro/vijfdaagse
  • 273 euro/driedaagse
  • 59 euro voor de afsluitdag

en omvatten de logies op basis van eenpersoonskamers met eigen sanitair, de maaltijden, het gebruik van de materialen en uitrusting en vervoer ter plaatse, en de kostprijs voor de verzekering. Kamperen is toegestaan, tegen dezelfde voorwaarden.
Meer informatie: luk.peeters@focusonemotion.be

INSCHRIJVING

Heb je interesse in deze opleiding? Geef dan via deze link je gegevens door én stuur een mail naar luk.peeters@focusonemotion.be en we contacteren je voor een intakegesprek

 

 

DOCENTEN:


De vaste opleiders van dit traject zijn Kristof Geysemans, Ilse Smets en Luk Peeters. 
Zij zullen telkens afwisselend in tweetallen aanwezig zijn.
Afhankelijk van de specifieke opleidingsvragen zoals ze geëxploreerd werden op het einde van de vijfdaagse kunnen er ook binnen- en buitenlandse gastdocenten met een welbepaalde expertise worden ingeschakeld, waar mogelijk ‘live’ of anders via een ‘webinar’.

Kristof Geysemans

Kristof begon in 1999 te werken als coördinator binnen de laagdrempelige drughulpverlening.
Sinds 2004 werkt hij bij Outward Bound, afwisselend als vaste werknemer en als free-lancer. Hij begeleidt er een zeer uitgebreid pallet aan doelgroepen en organiseert er sinds vele jaren opleidingen ervaringsleren voor jongerenwerkers. Als vaste medewerkers was hij staflid van het postgraduaat Adventure Education in samenwerking met de Odissee hogeschool en van het Monte Perdidoproject ‘van kanker naar kracht’.
Hij is van opleiding sociaal werker, counselor bij Focus On Emotion en is ook atelierbegeleider voor lagere schoolkinderen.

Ilse Smets

Ilse werkt sinds 1982 op een ervaringsgerichte manier in de hulpverlening, het volwassenvormingswerk en het onderwijs. Haar pallet van ervaringen op het kruispunt van therapie, counseling en avontuur in de natuur is bijzonder uitgebreid. Ze begeleidde ontwenningsprogramma’s voor drugsverslaafden, stapte met meisjes uit de bijzondere jeugdzorg de Camino de Santiago en begeleidde tal van Outward Bound en City Boundprojecten voor dezelfde doelgroepen.
Ze werkte samen in projecten met mensen met Muco en is de drijvende kracht achter het Monte Perdidoproject van Outward Bound voor mensen met een kankergeschiedenis. Ilse organiseerde in Zweeds lapland ook staptochten voor studenten en met hen ook integratieprojecten waarin ze samen met opvoeders, jongeren uit instellingen en hun ouders een stuk van de Camino in Spanje stappen. Soortgelijke projecten worden uitgewerkt voor mensen met ASS en met mentale beperkingen.
Ze is psychiatrisch, sociaal en tropische verpleegkundige, Gestalttherapeute met specialisatie in existentiële-, rouw- en contextuele therapie, counselor en coach.
Voor Focus On Emotion is ze staflid in de counselor- en coachopleiding.

Luk Peeters

Luk is sinds 1985 bezig in de ervaringsgerichte Outdoorwereld. Hij begeleidde vele jaren Outward Bound en City Boundprojecten voor jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg en opleidingstrajecten voor hun begeleiders. Hij was mede-oprichter van Exponent, de firma die het begrip ‘touwenparcours’ mee in Europa lanceerde en exploreerde er de mogelijkheden in het werken met bijzondere doelgroepen, zoals mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsels).
Hij is sinds lange tijd gepassioneerd  betrokken bij de internationale ontwikkelingen van Adventure Therapy. Hij begeleidde therapeutische ‘walkshops’ voor en na de verschillende internationale conferenties, presenteerde er workshops en lezingen en schreef hier ook een aantal artikels over. Hij was ook zes jaar co-chair van het internationale comité (ATIC) dat deze ontwikkelingen coördineert.
Luk studeerde Sociale agogiek en is Gestalt- en Cliëntgericht therapeut, met specialisaties in existentiële- en in groepstherapie. Hij is gastdocent in de postgraduaten ‘ervaringsgericht ontwikkelen in groepen’ van de UCLL en ‘Adventure Education’ van de Odissee hogeschool.
Voor Focus On Emotion is hij staflid van het postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie aan de KUL en van het specialisatiejaar Groepstherapie.


SPECIALISATIEJAAR ADVENTURE THERAPY

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x