SPECIALISATIEJAAR ADVENTURE THERAPY

Voor psychotherapeuten, counselors en coaches


WAT EN HOE

Dit specialisatiejaar richt zich doelbewust op het inzetten en vormgeven van avontuurlijke activiteiten in de natuur als werkmiddel binnen de hulpverlening of in intensieve persoonlijke trajecten, dit zowel voor individuele begeleidingen als voor groepstrajecten zoals therapiegroepen en families.

In die zin richten we ons tot psychotherapeuten, counselors, coaches of mensen die door hun ervaring in dit werkveld als evenwaardig beschouwd kunnen worden.

Het is dus geen technische ‘skills’ opleiding en ook geen basisopleiding in hulpverlenende vaardigheden. Ze richt zich wel specifiek op het therapeutisch potentieel dat in dit raakvlak aanwezig is. Er wordt op een actieve manier geëxploreerd hoe dit aangewend, verdiept en verrijkt kan worden en wat hiervoor methodologisch en op het vlak van interventies nodig is.

Het opleidingsjaar begint met een vijfdaagse ervaringsgerichte onderdompeling in de materie. Hier kan je vanuit de cliëntpositie een aantal verschillende werkvormen aan de lijve ondervinden. Tegelijkertijd worden er de nodige bouwstenen en referentiekaders beschikbaar gesteld voor de tweedaagse modules die daarna volgen.

De laatste dag van deze vijfdaagse worden de verschillende leervragen opgelijst en uitgewerkt. Op basis daarvan gaan we samen een deel van het verdere opleidingtraject invullen.

De zeven daaropvolgende residentiële tweedaagse modules zijn telkens uit dezelfde onderdelen opgebouwd.

Er komt telkens een specifiek thema aan bod met een theoretisch luik, er zijn werkblokken met oefenmomenten en begeleide intervisie in subgroepen.

Het theoretisch luik is een samenspel van input van de opleiders, aanbevolen literatuur en een inbreng van deelnemersduo’s. Hiervoor zullen we aan het begin van de opleiding een grote hoeveelheid bronmaterialen aanbieden.

Tijdens de oefenblokken krijgen deelnemers de kans met een specifieke oefening of aanpak of thematiek te experimenteren. Er zal ook gewerkt worden met ‘scenario’s’, waar diverse begeleidersinterventies zullen worden uitgeprobeerd en ingeoefend.

De eigen ervaring is hier mooi leermateriaal.

De begeleide intervisie gaat uit van een grote mate van eigen leerverantwoordelijkheid van de deelnemers. Zij brengen eigen ‘cases’ uit hun werkveld in, waarbij de groepsgenoten in deze subgroep het betrokken en bevragend reflectiescherm zijn. De intervisors begeleiden dit leerproces.

De specifieke thema’s gaan onder andere over:

 • Adventure Therapy: situering, afbakening en eigenheid 
 • evenwicht en energie, omgaan met crisis als kans
 • context en ontheming
 • hechting
 • basiscondities en randvoorwaarden
 • metaforen, rituelen, projecties en symboliseringen
 • het ‘lijfelijke’ werken in Adventure Therapy
 • Zijn en zin

de opleiding wordt afgesloten met een einddag. Tijdens deze dag is er voor elke deelnemer een ‘toonmoment’ voorzien, waarop die, op geheel eigen wijze, haar of zijn persoonlijk leertraject kan vormgeven en met de anderen kan delen.


DE THEMA’S NADER TOEGELICHT:


ADVENTURE THERAPY: SITUERING, AFBAKENING EN EIGENHEID

Hoe situeert Adventure Therapy zich binnen enerzijds het ruimere experiëntiële leren en anderzijds de verschillende psychotherapeutische stromingen? Wat verstaan we onder deze term in een internationale context en welke verschijningsvormen heeft het in Vlaanderen en Nederland gekregen?

Tijdens deze tweedaagse tekenen we ook de ‘landkaart’ van Adventure Therapy uit: wat zijn de bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden, waar vinden we resultaten van onderzoek, welke literatuur is er voorhanden, waar liggen de grensgebieden, wat zien we als de specifieke eigenheid.


EVENWICHT EN ENERGIE, OMGAAN MET CRISIS ALS KANS

Rust en energie, de balans is soms uit evenwicht. Bij mensen maar ook in de natuur vinden we in dit thema terug. Hevige stormen vernietigen het oude, het broze maar maken ook ruimte voor het nieuwe of voor iets anders. Hoe voorkomen we stormschade? Wat met droogte die groei beperkt? Op welke manier voeden we onze energie en goesting voor het nieuwe en voor het gekende? Welke preventie, bescherming voor de bootstelling willen we aanbieden? Wat en hoe gaan we (be)handelen? Hoe kunnen we met avontuurlijke therapeutische werkvormen een weg vinden in het omgaan met deze thema’s?


CONTEXT EN ONTHEMING

Context is de totale omgeving waarin iets betekenis krijgt. De omgeving waar iemand in opgroeit, het gezin van oorsprong. Levensvragen en worstelingen zijn niet los te zien van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. In die zin is werken met de context van de client een waardevolle en soms noodzakelijke ingang naar groei en heling.

Het contact met familie kan soms vertroebeld zijn, alle kansen verspeeld, de relaties verbroken. De client is thuisloos, zonder eigen huis of plek. Evenzeer kan actief afstand nemen ook wenselijk zijn.

Ontheming is dan mogelijks een geschikte weg in deze zoektocht.

Hoe geven we met Adventure Therapy een antwoord op deze twee polen om preventief en herstellend mensen te doen groeien als individu, als gezin, als gemeenschap?


HECHTING

Mensen hebben zich doorheen hun geschiedenis op verschillende manieren leren hechten. De meeste mensen zijn op een veilige manier gehecht en kunnen op een gezonde wijze omgaan met autonomie en intimiteit. Dat is echter niet bij al onze cliënten zo, vaak ligt er bij relationele en psychische problemen een onveilige hechting aan de basis.

We hanteren de verschillende hechtingsstijlen vanuit het model dat door Bartholomew en Horowitz is ontwikkeld. Vanuit Adventure Therapy exploreren we de omgang met deze verschillende hechtingsstijlen. Met de werkvormen die binnen het kader van deze aanpak vallen werken we vaak rond vertrouwen, zelfstandigheid en verbinding. Thema’s die ook gelinkt zijn met (on)veilige hechting.


BASISCONDITIES EN RANDVOORWAARDEN VAN ADVENTURE THERAPY

Adventure therapy is een werkvorm die heel wat vraagt, zowel van de begeleider (en zijn/haar omkadering) als van de cliënt. Veel meer dan klassieke gesprekstherapie die zich in een therapieruimte afspeelt.

Tijdens de uitdieping van deze thema’s staan we stil bij de vereiste (ook niet-therapeutische) vaardigheden van de begeleider en de cliënt. Adventure therapy brengt immers risico’s met zich mee, zowel fysiek als mentaal. We staan stil bij de basiscondities waaraan zowel langs therapeut- als langs cliëntzijde moeten voldaan zijn, en bij de randvoorwaarden die in acht genomen moeten worden om tot een veilige Adventure Therapy sessie te komen.

Verschillende doelgroepen vragen dan weer specifieke aandachtspunten. We willen aan de hand van de doelgroepen waarmee gewerkt wordt binnen de opleidingsgroep stilstaan bij deze specifieke noden.


METAFOREN, RITUELEN, PROJECTIES EN SYMBOLISERINGEN

Veel uitdrukkingen en spreekwoorden vinden hun oorsprong in het actief en lijfelijk bezig zijn, al dan niet in de natuur. Hierdoor zijn ze een ideaal uitgangspunt voor het co-creëren van sterke en hulpbiedende metaforen en rituelen en kunnen ze de integratie van de opgedane ervaringen vergemakkelijken.

De natuur is ook een dankbaar projectiescherm voor datgene wat we bij aanvang nog niet kunnen accepteren als bij-onszelf-horend.

We exploreren manieren om hier met onze cliënten mee aan de slag te gaan, deze projecties voor hen zichtbaar te maken en het zich toeëigenen te faciliteren.


HET LIJFLIJKE WERKEN

Adveture Therapy is een actieve werkvorm waarbij we met cliënten vaak fysiek aan de slag gaan. We gaan op tocht, klimmen, kanoën, … We gaan met heel ons ‘zijn’ in de actie: met lichaam én geest. Dit kan niet anders dan ook lichamelijke gewaarwordingen oproepen. Deze lijfelijke ervaringen zijn enorm krachtig en kunnen niet ontkend worden. Hoe kunnen we dit lichamelijk voelen hanteren om tot een therapeutisch proces te komen?

Vaak krijgen we te maken met cliënten die een moeilijke omgang met hun lichaam hebben. Adventure Therapy kan hierbij een zeer krachtig, maar niet risico-vrij werkinstrument zijn.


ZIJN EN ZIN

Vroeg of laat komen we tot het besef dat we lichamelijk kwetsbaar en sterfelijk zijn. Wie of wat willen we zijn? Waar leven we voor?

Wat betekent het werkelijk om als mens te leven?

Zingeving lijkt ons absoluut niet vertaalbaar in algemeenheden.

Rondom ons is alles in beweging, soms willen we het moment grijpen, tot stilstand brengen, maar leven is verandering.

In de natuur is stilstand niet terug te vinden. De natuur breekt steeds zichzelf af en vernieuwt zichzelf.

Via Adventure Therapy gaan we deze existentiële worstelingen uitdiepen. De thema’s eenzaamheid en verbinding, vrijheid, verantwoordelijkheid en keuze, dood en beperking, zin en zinloosheid komen aan bod. Een existentiële, experiëntiële zoektocht naar de verandering die we willen zijn in deze wereld.


PRAKTISCH:


Locatie : Outward Bound Center te Lustin

Prijs : inschrijvingsgeld 3130 euro exclusief accommodatiekosten.

Wie deelneemt vanuit een bedrijfscontext betaalt 4695 euro inschrijvingsgeld exclusief accommodatiekosten.

Voor deze opleiding kan KMO-portefeuille gebruikt worden (enkel voor het inschrijvingsgeld, niet voor de accommodatiekosten)

De accommodatiekosten bedragen:

 • 365 euro/vijfdaagse
 • 121 euro/tweedaagse 
 • 41 euro voor de afsluitdag 

en omvatten de logies (indien van toepassing), de maaltijden, het gebruik van de materialen en uitrusting, en de kostprijs voor de verzekering. Kamperen is toegestaan, tegen dezelfde voorwaarden.

Meer informatie : saskia.nauwelaerts@outwardbound.be

Inschrijving : Heb je interesse in deze opleiding ? Geef dan via deze link  gegevens door en we contacteren je van zodra de opleidingsdata en verdere details gekend zijn.

 

DOOR WIE:


De vaste opleiders van dit traject zijn Kristof Geysemans, Ilse Smets en Luk Peeters.

Zij zullen telkens afwisselend in tweetallen aanwezig zijn.

Afhankelijk van de specifieke opleidingsvragen zoals ze geëxploreerd werden op het einde van de vijfdaagse kunnen er ook binnen- en buitenlandse gastdocenten met een welbepaalde expertise worden ingeschakeld, waar mogelijk ‘live’ of anders via een ‘webinar’.


Ilse Smets

Ilse werkt sinds 1982 op een ervaringsgerichte manier in de hulpverlening, het volwassenvormingswerk en het onderwijs. Haar pallet van ervaringen op het kruispunt van therapie, counselling en avontuur in de natuur is bijzonder uitgebreid. Ze begeleidde ontwenningsprogramma’s voor drugsverslaafden, stapte met meisjes uit de bijzondere jeugdzorg de Camino de Santiago en begeleidde tal van Outward Bound en City Boundprojecten voor dezelfde doelgroepen.

Ze werkte samen in projecten met mensen met Muco en is de drijvende kracht achter het Monte Perdidoproject van Outward Bound voor mensen met een kankergeschiedenis. Ilse organiseert in Zweeds lapland ook staptochten voor studenten en met hen ook integratieprojecten waarin ze samen met opvoeders, jongeren uit instellingen en hun ouders een stuk van de Camino in Spanje stappen. Soortgelijke projecten worden uitgewerkt voor mensen met ASS en met mentale beperkingen.

Ze is psychiatrisch, sociaal en tropische verpleegkundige, Gestalttherapeute met specialisatie in existentiële-, rouw- en contextuele therapie, counsellor en coach.

Voor Focus On Emotion is ze staflid in de counseler- en coachopleiding.


Luk Peeters

Luk is sinds 1985 bezig in de ervaringsgerichte Outdoorwereld. Hij begeleidde vele jaren Outward Bound en City Boundprojecten voor jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg en opleidingstrajecten voor hun begeleiders. Hij was mede-oprichter van Exponent, de firma die het begrip ‘touwenparcours’ mee in Europa lanceerde en exploreerde er de mogelijkheden in het werken met bijzondere doelgroepen, zoals mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsels).

Hij is sinds lange tijd gepassioneerd betrokken bij de internationale ontwikkelingen van adventure therapy. Hij begeleidde therapeutische ‘walkshops’ voor en na de verschillende internationale conferenties, presenteerde er workshops en lezingen en schreef hier ook een aantal artikels over. De voorbije zes jaar was hij co-chair van het internationale comité (ATIC) dat deze ontwikkelingen coördineert.

Luk studeerde Sociale agogiek en is Gestalt- en Cliëntgericht therapeut, met specialisaties in existentiële- en in groepstherapie. Hij is gastdocent in de postgraduaten ‘ervaringsgericht ontwikkelen in groepen’ van de UCLL en ‘Adventure Education’ van de Odissee hogeschool.

Voor Focus On Emotion is hij staflid van het postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie aan de KUL en van het specialisatiejaar Groepstherapie.


Kristof Geysemans

Kristof begon in 1999 te werken als coördinator binnen de laagdrempelige drughulpverlening.

Sinds 2004 werkt hij bij Outward Bound, afwisselend als vaste werknemer en als free-lancer. Hij begeleidt er een zeer uitgebreid pallet aan doelgroepen en organiseert er sinds vele jaren opleidingen ervaringsleren voor jongerenwerkers. Hij is staflid van het postgraduaat Adventure Education in samenwerking met de Odissee hogeschool en van het Monte Perdidoproject ‘van kanker naar kracht’.

Hij is van opleiding sociaal werker, counselor bij focus On Emotion en is ook atelierbegeleider voor lagere schoolkinderen.


DATA:

Intakes: vanaf november 2018

5-daagse: 29mei -2 juni 2019

2-daagses:

 • 24-25 juni 2019
 • 29-30 augustus 2019
 • 7-8 oktober 2019
 • 21-22 november 2019
 • 13-14 januari 2020
 • 5-6 maart 2020
 • 20-21 april 2020

Afsluitdag: 5 juni 2020

SPECIALISATIEJAAR ADVENTURE THERAPY

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x